Treści programowe

 

Ćwiczenia

 1. Biopomiary – wiadomości wstępne: układy jednostek miar, skale pomiarowe, wielkości mierzone.
 2. Pomiar: klasyfikacja, przygotowanie pomiarów, sposób postępowania podczas pomiaru, metody pomiarowe.
 3. Błędy pomiarów: klasyfikacja, przyczyny powstawania błędów, analiza błędu.
 4. Narzędzia pomiarowe: klasyfikacja, przyrządy pomiarowe, właściwości metrologiczne.
 5. Obróbka sygnału pomiarowego: oczyszczanie, wygładzanie, filtrowanie, obliczanie parametrów pomiarowych, gromadzenie, kwerendy.
 6. Narzędzia do pomiaru długości, kątów, czasu: zasada pomiaru, zastosowanie.
 7. Narzędzia badania stabilności posturalnej: zasada pomiaru, zastosowanie.
 8. Narzędzia badania aktywności bioelektrycznej mięśni: zasada pomiaru, zastosowanie.
 9. Narzędzia badania potencjału siłowego pacjenta: zasada pomiaru, zastosowanie.
 10. Narzędzia badania parametrów kinematycznych i dynamicznych ruchu: zasada pomiaru, zastosowanie.
 11. Podsumowanie procesu dydaktycznego. Zaliczenie testowe

 

Literatura podstawowa

 1. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. T. Bober, J. Zawadzki wyd. II, AWF Wrocław, 1986
 2. ABC EMG – Praktyczne wprowadzenie do elektromiografii kinezjologicznej. P. Konrad, Technomex, 2011
 3. Biomechanika kliniczna. J. Błaszczyk, PZWL Warszawa, 2004
 4. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 2 – biopomiary. Exit 2001
 5. Podstawy miernictwa. Piotrowski J. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002

Literatura uzupełniająca

 1. Davies G.J. A Compendium of Isokinetics in Clinical Usage and Rehabilitation Techniques. S&S Publishers 1992
 2. Van Mow C., Huiskes R. Basic Orthopaedic Biomechanics and Mechano-Biology