Treści programowe

Ćwiczenia

 1. Cele i zadania przedmiotu. Repetytorium z podstaw biofizyki, biomechaniki, anatomii.
  Wprowadzenie do oceny funkcji motorycznych człowieka.
  Biopomiary – wiadomości podstawowe.
 2. Podstawowe wiadomości i pojęcia metrologiczne.
  Cechy (wg Stevensa), pomiary, skale pomiarowe, jednostki miar.
  Specyfika biopomiarów.
 3. Przegląd metod do ilościowej i jakościowej oceny stanu narządu ruchu.
  Narzędzia stosowane w diagnostyce funkcjonalnej.
  Błędy pomiarów i niepewność pomiarowa. BHP na stanowiskach pomiarowych.
 4. Etapy diagnostyki funkcji motorycznych. Fazowa struktura ruchu. Cechy ruchu.
 5. Planowanie i tworzenie projektu testu diagnostycznego.
 6. Wykonanie pomiarów i opracowanie surowych zapisów zindywidualizowanego testu diagnostycznego.
 7. Obróbka sygnałów pomiarowych, normalizacja i standaryzacja danych.
  Weryfikacja jakości danych. Analiza błędów pomiarowych.
  Gromadzenie i zarządzanie bazami danych.
 8. Analiza zgromadzonych wyników i podstawy ich interpretacji.
  Sposoby prezentacji danych.
 9. Dyskusja wyników w świetle wiedzy literaturowej.
 10. Zaliczenie końcowe, prezentacja raportów z badań.

 

Literatura podstawowa

 1. Biomechanika. Wybrane zagadnienia. Pod. red. T. Bobera. wyd. III. I IV. AWF, Wrocław, 1986, 1993
 2. Biomechanika chodu i biegu. T. Bober, Studia i Monografie, AWF, Wrocław, 1986
 3. Biomechanika kliniczna. J. Błaszczyk, PZWL, Warszawa, 2004
 4. Biomechanika układu ruchu człowieka. T. Bober, J. Zawadzki, AWF, Wrocław, 2003
 5. Biomechaniczne aspekty ćwiczeń  doskonalących technikę sportową. H. Król, AWF, Katowice, 2016

 

 Literatura uzupełniająca

 1. Wybrane zagadnienia biomechaniki ćwiczeń fizycznych. T. Ruchlewicz, M. Tworzydło, AWF, Kraków, 1976
 2. Instrukcje do ćwiczeń z biomechaniki. K. Buśko, W. Musiał, AWF, Warszawa, 1988
 3. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. T. Bober, J. Zawadzki wyd. II, AWF, Wrocław, 1986
 4. Cechy ruchu – charakterystyka i możliwości parametryzacji. H. Król, W. Mynarski, AWF, Katowice, 2005