Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia

  • zaliczenie testu pisemnego na ocenę z wynikiem minimum 50% punktów do zdobycia
  • praktyczne zaliczenie umiejętności obsługi sprzętu pomiarowego i przygotowania pacjenta do badania.
  • praca pisemna – raport z przeprowadzonego badania wraz z analizą błędów oraz wyników i ich odniesieniem do literatury
  • obecność na zajęciach obowiązkowa z minimum 50% frekwencją

Powyższe ustalenia są wiążący chyba, że osoba prowadząca zajęcia na pierwszych zajęciach przedstawi inne warunki.