Treści programowe

 

Ćwiczenia

 1. Cele i zadania przedmiotu. Wprowadzenie do oceny lokomocji człowieka.
 2. Metody diagnostyki chodu i biegu.
 3. Błędy diagnostyczne w ocenie funkcji lokomocyjnych. Metody normalizacji danych pomiarowych.
 4. Przeprowadzenie badania chodu prawidłowego i z symulowaną patologią narządu ruchu.
 5. Analiza parametrów czasowo-przestrzennych i kinematycznych
 6. Analiza parametrów dynamicznych i energetycznych.
 7. Analiza aktywności mięśniowej
 8. Tworzenie raportu z badań. Interpretacja wybranych parametrów w świetle wiedzy literaturowej.
 9. Podsumowanie procesu dydaktycznego. Zaliczenie testowe.

 

Literatura podstawowa

 1. Biomechanika chodu i biegu. T. Bober, Studia i Monografie, AWF Wrocław, 1986
 2. Biomechanika kliniczna. J. Błaszczyk, PZWL Warszawa, 2004
 3. Biomechanika układu ruchu człowieka. T. Bober, J. Zawadzki, AWF Wrocław, 2003
 4. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. H. Król, AWF Katowice, 2003
 5. Cechy ruchu – charakterystyka i możliwości parametryzacji. H. Król, W. Mynarski, AWF Katowice, 2005

 

Literatura uzupełniająca

 1. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. T. Bober, J. Zawadzki wyd. II, AWF Wrocław, 1986
 2. ABC EMG – Praktyczne wprowadzenie do elektromiografii kinezjologicznej. P. Konrad, Technomex, 2011