Treści programowe

Wykłady

Prąd elektryczny, podstawy teorii obwodów. Właściwości mechaniczne i elektryczne tkanek. Własności mechaniczne mięśnia. Przewodnictwo impulsów nerwowych. Potencjał czynnościowy. Stymulacja elektryczna nerwów obwodowych i mięśni. Stymulacja magnetyczna ośrodkowego układu nerwowego. Pole elektryczne i magnetyczne w fizykoterapii. Podstawy diagnostyki obrazowej (ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Zasady bezpieczeństwa stosowania różnych form energii w diagnostyce i terapii. Modelowanie, rodzaje modeli, modele matematyczne w naukach biologicznych. Podstawy cybernetyki – sterowanie i regulacja na przykładzie procesów fizjologicznych. Termodynamika – pojęcia podstawowe, wzajemne relacje między energią, pracą i ciepłem układów fizycznych.

Literatura podstawowa
1 Jaroszyk F. (red.) (2001) Biofizyka. PZWL, Warszawa
2 Miękisz S. Hendrich A (red.) (1998) Wybrane zagadnienia z biofizyki. Wyd. VOLUMED

Literatura uzupełniająca
1 Resnick R., Halliday D. (1994) Fizyka. PWN, Warszawa
2 Ernst K. (1992) Fizyka sportu. PWN, Warszawa
3 Kane J. W., Sternheim M. M. (1988) Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa