Warunki zaliczenia

W celu uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu student zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej liczby punktów na które składają się następujące komponenty:

1. Obecność
– każda obecność = 3pkt (13 tygodni x 3 pkt. = 39 pkt.)
– spóźnienie do 15 minut skutkuje odjęciem 1 punktu (2 pkt. za obecność)

2. Średnia uzyskanych ocen
Ocena ze sprawdzianów (dotyczy oceny końcowej jako średniej z 2 kolokwiów, nie zaliczenie jednego skutkuje brakiem zaliczenia końcowego):

Dostateczny – 10 pkt
Plus dostateczny – 15 pkt
Dobry – 20 pkt
Plus dobry – 25 pkt
Bardzo dobry – 30 pkt

Możliwe są 2 dodatkowe podejścia do każdego kolokwium cząstkowego, przy czym każdy dodatkowy termin skutkuje odjęciem 1 punktu od punktacji końcowej.

 3. Aktywność studenta (opcjonalnie)
– aktywność na zajęciach – możliwość uzyskania 1 pkt na każdych zajęciach.
– zaangażowanie w działalność koła naukowego – 3 pkt.
– prace dodatkowe (ustalane indywidualnie z prowadzącym) – 2 pkt.

Ocena końcowa uzyskana na podstawie punktacji:
42 – 48 = dostateczny
49 – 54 = plus dostateczny
55 – 59 = dobry
60 – 64 = plus dobry
65 i więcej = bardzo dobry