Treści programowe

Kinezjologia

Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym

Studia I stopnia, rok I, semestr 2

 1. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE
 2. STRUKTURA MOTORYCZNOŚCI

Strona potencjalna i efektywna motoryczności człowieka. Predyspozycje i zdolności motoryczne. Klasyfikacja i struktura zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych.

 • Literatura podstawowa [7 s. 63-71, 9 s. 9-15]
 • Literatura uzupełniająca [10 s. 7-48]
 1. SIŁA JAKO KONDYCYJNA ZDOLNOŚĆ MOTORYCZNA

Siła mięśniowa i jej rodzaje w kategoriach biomechaniki (siła statyczna pasywna i aktywna, siła dynamiczna eksplozywna, szybka i wolna itd.). Pojęcie siły względnej i bezwzględnej oraz absolutnej. Pojęcie maksymalnej mocy anaerobowej, jednostki motorycznej. Struktura i właściwości włókien mięśniowych a poziom siły. Energetyczne uwarunkowania poziomu siły. Somatyczne determinanty siły.

 • Literatura podstawowa [11 s. 209-218]
 • Literatura uzupełniająca [2 s. 8-9, 5 s. 196-201]
 1. WYTRZYMAŁOŚĆ JAKO KONDYCYJNA ZDOLNOŚĆ MOTORYCZNA

Pojęcie wytrzymałości. Właściwości strukturalne i funkcjonalne warunkujące poziom wytrzymałości. Formy (odmiany) wytrzymałości. Beztlenowe i tlenowe procesy wytwarzania energii w mięśniach. Rodzaje włókien w mięśniach szkieletowych człowieka, ich charakterystyka i funkcje w czasie długotrwałego wysiłku. Homeostaza organizmu w trakcie długotrwałych wysiłków.

 • Literatura podstawowa [6 s. 9-22, 13 s. 106]
 • Literatura uzupełniająca [3 s. 8-9, 9 s. 226-230]
 1. SZYBKOŚĆ I ZWINNOŚĆ JAKO KOMPLEKSOWE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE, ICH SKLADOWE I METODY OCENY

Pojęcie szybkości oraz jej fizyczna interpretacja. Formy zdolności szybkościowych. Pojęcie szybkości reakcji (czas reakcji utajonej + czas prostego ruchu docelowego) oraz częstotliwości ruchów. Hybrydowość zdolności szybkościowych. Struktura włókien mięśniowych determinantą zdolności szybkościowych. Definicja oraz charakterystyka wybranych form zwinności. Zwinność a koordynacja ruchowa i zdolności koordynacyjne.

 • Literatura podstawowa [11 s. 271-274]
 • Literatura uzupełniająca [5 s. 216-218]
 1. CZĄSTKOWE KOLOKWIUM ZALICZENIOWE (1)

Zagadnienia omówione na zajęciach 2 – 5.

7 – 9. KOORDYNACYJNY OBSZAR MOŻLIWOŚCI RUCHOWYCH

Poziomy wymogów koordynacyjnych. Uwarunkowania koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM). Charakterystyka KZM – definicje i struktura wewnętrzna (szybkość reakcji motorycznej, poczucie równowagi ruchów, kinestetyczne różnicowanie ruchów, orientacja przestrzenna, dostosowanie motoryczne, sprzężenie ruchów, poczucie rytmu).

 • Literatura podstawowa [8 s. 18-25]
 • Literatura uzupełniająca [1 s. 20-40]

 10 – 11. ROZWÓJ MOTORYCZNY CZŁOWIEKA W ONTOGENEZIE

Współczesne koncepcje rozwoju człowieka. Podstawowe aspekty określające rozwój motoryczny człowieka. Zasady rządzące rozwojem motorycznym. Specyficzne problemy ontogenezy motorycznej. Motoryczność a zjawisko starzenia się – objawy inwolucji osobniczej.

 • Literatura podstawowa [9 s. 231 – 274, 5 s. 51 – 77]
 • Literatura uzupełniająca [4 s. 39-57]
 1. CZĄSTKOWE KOLOKWIUM ZALICZENIOWE (2)

Zagadnienia omówione na zajęciach 7 – 11.

 1. PODSUMOWANIE, UZUPEŁNIANIE ZALICZEŃ, WPISY

Literatura podstawowa

 1. Juras G, Waśkiewicz Z. Czasowe, przestrzenne oraz dynamiczne aspekty koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice, 1998.
 2. Komi P.V., Tesch P.: Struktura mięśnia a zmęczenie podczas wysiłku. Sport Wyczynowy 1981, 8-9.
 3. Kozłowski S., Nazar K. Beztlenowe i tlenowe procesy metaboliczne w pracujących mięśniach – koncepcja progu beztlenowego. Sport Wyczynowy1983, 8-9.
 4. Osiński W. (red.): Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania. AWF Poznań, 1993 (1996), 39-63.
 5. Osiński W. Antropomotoryka. AWF Poznań, 2003.
 6. Raczek J.: Wytrzymałości dzieci i młodzieży. RSMSzKFiS Warszawa 1991.
 7. Raczek J.: Koncepcja strukturalizacji i klasyfikacji motoryczności człowieka. W: Osiński W. (red.) Motoryczność człowieka – jej struktura zmienność i uwarunkowania. AWF Poznań, 1996, 63-71.
 8. Raczek J., Mynarski W., Ljach W.I.: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice, 2002.
 9. Raczek J. Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2010.
 10. Szopa J., Mleczko E., Żak S.: Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa – Kraków 1996, 144-211.
 11. Ulatowski W.: Teoria sportu. W: Trening. Kwartalnik Metodyczno – Szkoleniowy. Warszawa 1992, 1 (13), 209-218.
 12. Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B. Współczesny trening siły mięśniowej. AWF Katowice 2009.
 13. Żarek J.: Wytrzymałość w sporcie. Wyd. Skryptowe AWF Kraków 1990, 106.