Treści programowe

Diagnoza i Kontrola Motoryczna
Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym
Studia I stopnia, rok I,  semestr 2

 ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE

 1. TEORETYCZNE PODSTAWY DIAGNOZY I KONTROLI MOTORYCZNEJ

Definicja diagnozy, jej cele I funkcje. Uzasadnienie potrzeby diagnozy i kontroli motorycznej. Metody i narzędzia stosowane w badaniach motoryczności. Zasada asocjacyjnego (pośredniego) pomiaru. Kryteria wiarygodności i poprawności testów motorycznych. Podstawy metodyki testowania.

 • Literatura podstawowa [6 s. 195 – 205, 5. s. 9-29 i 71 – 85]
 • Literatura uzupełniająca [10 s. 52 – 78]

 3 – 5. POMIAR ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH

Diagnoza siły i mocy mięśniowej. Pomiar dynamometryczny. Względne i bezwzględne przeciwwskazania do przeprowadzania testó siłowych. Diagnoza wytrzymałości i ocena wydolności krążeniowo – oddechowej. Kontrola poziomu szybkości i charakterystyk anaerobowych. Ocen zwinności przy zastosowaniu testów sportowo – motorycznych. Kryteria i metody oceny koordynacyjnych zdolności motorycznych.

 • Literatura podstawowa [7 s. 222 – 225, 8. s. 18 – 25,11]
 • Literatura uzupełniająca [9 s. 85 – 268]
 1. CZĄSTKOWE KOLOKWIUM ZALICZENIOWE (1)

Zagadnienia omówione na zajęciach 2 – 5.

 PRZYKŁADOWE METODY OCENY SPRAWNOŚCI I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Indeks Sprawności Fizycznej, Europejski Test Sprawności Fizycznej. Normy i interpretacja wyników testów. Mechaniczne i elektroniczne mierniki ruchu.

 • Literatura podstawowa [3, 12, 7 s. 325 – 327]
 • Literatura uzupełniająca [7 s. 168 – 182]

 EUROPEJSKI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ „EUROFIT”

Ocena motoryczna oparta o koncepcję Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – zajęcia praktyczne.

 • Literatura podstawowa [3]
 • Literatura uzupełniająca [7 s. 168 – 182]

 FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (FMS) – SYSTEM OCENY FUNKCJONALNEJ

Ocena motoryczna oparta o koncepcję FMS. Podstawowe wzorce ruchowe (głęboki przysiad, przeniesienie nogi nad poprzeczką, przysiad w wykroku, ruchomość obręczy barkowej, aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, stabilność tułowia, stabilność rotacyjna tułowia. Testy uzupełniające. Instrukcje wykonania poszczególnych testów FMS. Cel, wskazówki dla testującego, zastosowanie, punktacja oraz kryteria oceny FMS.

 • Literatura podstawowa [4 s. 19 – 46]
 • Literatura uzupełniająca [1 s. 62 – 72, 11 s. 305 – 339]
 1. FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (FMS)PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

Ocena podstawowych wzorców ruchowych, identyfikacja ograniczeń funkcjonalnych (stabilność, mobilność), asymetrii ciała, bólu – zajęcia praktyczne. Interpretacja wyniku końcowego uzyskanego w teście FMS.

 • Literatura podstawowa [4 s. 19 – 46]
 • Literatura uzupełniająca [1 s. 62 – 72, 11 s. 305 – 339]
 1. DIAGNOSTYKA OSÓB STARSZYCH

Specyfika diagnozy i kontroli motorycznej w populacji ludzi starszych, Test sprawności „The Fullerton Functional Fitness Test.

 • Literatura podstawowa [7 s. 304 – 311]
 • Literatura uzupełniająca [2 s. 21 – 36]
 1. CZĄSTKOWE KOLOKWIUM ZALICZENIOWE (2)

Zagadnienia omówione na zajęciach 7 – 11

 1. PODSUMOWANIE, UZUPEŁNIANIE ZALICZEŃ, WPISY

 LITERATURA

 1. Cook G., Burton L., Kiesel K., Rose G., Bryant MF. 2010: Movement. Functional movement system. Screening, Assessment, Corrective Strategies. On target Publications.
 2. Charzewski J. 2001: Problemy starzenia. AWF, Warszawa, 21 – 36.
 3. Eurofit – Europejski Test Sprawności Fizycznej. WAF Kraków. Przekł. Z ang.: H. Grabowski i J. Szopa. 1989.
 4. Furmanek M., Słomka K. 2012: Diagnoza potencjału koordynacyjnego. W: Juras G. Słomka K. Górska K. (red.) Sporty śnieżne. Wybrane aspekty przygotowania motorycznego i aktualna tematyka badawcza. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
 5. Grabowski H (red.) 1996: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej. AWF Kraków, Wydawnictwo Skryptowe nr 136.
 6. Osiński W. (red.) 1993: Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania. AWF Poznań.
 7. Osiński W. 2003: Antropomotoryka. AWF Poznań.
 8. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. 2002: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.
 9. Reiman M.P., Manske R.C. 2009: Functional Testing in Human Performance. 139 tests for sport, fitness, and occupational settings. Human Kinetics.
 10. Wnorowski K., Skrobecki J. 2000: Teoretyczno-metodyczne podstawy kontroli motoryczności siatkarek i siatkarzy. Rocznik naukowy, AWF Gdańsk, tom IX, s. 53-78.
 11. Zając A., Wilk., Poprzęcki S., Bacik B., Rzepka R., Mikołajec K., Nowak K. 2010: Współczesny trening siły mięśniowej. Wydanie drugie uzupełnione. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.
 12. Zuchora K. 1982: Indeks Sprawności Fizycznej. Warszawa, Wydawnictwo Normalizacyjne.