Regulamin SKN

REGULAMIN
Studenckiego Koła Naukowego Kinesis
przy Katedrze Motoryczności Człowieka

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Studenckie Koło Naukowe Kinesis zwane dalej SKN Kinesis, jest uczelnianą organizacją studencką, w rozumieniu art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
2. Koło zrzesza studentów oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwanej dalej AWF Katowice oraz osoby zainteresowane jego działalnością.
3. Siedzibą Koła jest Wydział Wychowania Fizycznego.
4. Koło jest przypisane do Katedry Motoryczności Człowieka. Studenckiego Ruchu Naukowego AWF Katowice.
5. Koło może używać skróconej nazwy w brzmieniu SKN Kinesis.
6. Koło może posługiwać się własnym logotypem.

§ 2
Cele i zadania Koła

1. Podstawowym celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą w zakresie motoryczności człowieka.
2. Celami SKN są w szczególności:

1) Rozwój zainteresowań naukowych członków koła.
2) Przygotowanie członków do samodzielnej działalności naukowej.
3) Wymiana myśli i doświadczeń badawczych.
4) Upowszechnianie nauki.
5) Rozwój osobisty członków.

3. Cele, o których mowa w ust. 2 będą realizowane poprzez:

1) Prowadzenie pod kierunkiem Opiekuna Naukowego Koła badań naukowych.
2) Organizowanie sesji naukowych.
3) Organizowanie warsztatów, spotkań itp.
4) Bierne i czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
5) Przygotowywanie publikacji naukowych.

4. Dla realizacji celów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych przez Uczelnię.

§ 3
Członkostwo

1. Członkiem Koła może zostać:

• Student lub doktorant AWF Katowice, wykazujący zainteresowania naukowe w zakresie motoryczności człowieka, identyfikujący się z celami Koła i wyrażający chęć ich realizacji.
• Osoba niebędąca studentem AWF Katowice, zainteresowana problematyką badawczą realizowaną w SKN Kinesis.

2. Osobę deklarującą chęć członkostwa w SKN Kinesis przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 oraz pozytywna opinia Opiekuna koła.
3. Wskazując w deklaracji członkowskiej swój adres e-mail student wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich informacji przesyłanych przez Zarząd, dotyczących zarówno spraw indywidualnych, jak i innych informacji o charakterze organizacyjnym.
4. Członek Koła ma prawo:

1) udziału we wszelkich formach działalności Koła;
2) zgłaszania wniosków i propozycji w czasie zebrań Koła;
3) dokonywania oceny działalności Zarządu Koła;

5. Członek Koła ma obowiązek:

1) wykazywać się dobrymi wynikami w nauce;
2) regularnie brać udział w zebraniach Koła;
3) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła;
4) stosować się do postanowień organów Koła;
5) przestrzegać postanowień Regulaminu.

6. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji członka, przedłożonej Zarządowi Koła w formie pisemnej;
2) utraty przez członka Koła statusu studenta Uczelni;
3) wykluczenia członka w drodze uchwały Zarządu Koła, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7;
4) śmierci członka Koła;
5) rozwiązania Koła.

7. O wykluczeniu z SKN Kinesis decyduje Opiekun Koła.

§ 4
Zarząd

1. Zarząd jest wybierany przez Opiekuna SKN Kinesis, za zgodą wybranych.
2. Zarząd Koła składa się z 2 osób, Przewodniczącego i Sekretarza pełniącego funkcję zastępcy Przewodniczącego.
3. Dokumenty w imieniu Koła podpisuje Przewodniczący lub Sekretarz.
4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy.
5. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni oraz innych podmiotów.
2) Realizacja zadań zleconych przez Opiekuna Koła.
3) Sporządzanie i wykonywanie planu pracy Koła na dany rok kalendarzowy.
4) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych działalnością Koła.
5) Rozpowszechnianie wśród członków informacji na temat spotkań.

§ 5
Opiekun Naukowy Koła

1. Opiekunem Koła może zostać pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny AWF Katowice, o ile wyrazi na to zgodę.
2. Opiekun Koła jest zobowiązany do poinformowania o objęciu funkcji Opiekuna, Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.
3. Opiekun Koła sprawuje opiekę nad działalnością merytoryczną Koła.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Pełnomocnika Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego AWF Katowice lub Prorektora ds. Nauki AWF Katowice.