Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie kolokwium.