Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia

W celu uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu student zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej liczby punktów, na które składają się następujące komponenty:

 1. Frekwencja na ćwiczeniach – 0-39 pkt
 • – każda obecność = 3 pkt. (13 tygodni x 3 pkt. = 39 pkt.)
 • – spóźnienie do 15 minut skutkuje odjęciem 1 punktu (2 pkt. za obecność)

 

 1. Stopień opanowania wiedzy/średnia uzyskanych ocen: 0-39 pkt.

Ocena z kolokwiów pisemnych obejmujących tematykę ćwiczeń i wykładów (dotyczy oceny końcowej, jako średniej z 2 kolokwiów, nie zaliczenie jednego skutkuje brakiem zaliczenia końcowego):

 • Dostateczny – 10 pkt.
 • Plus dostateczny – 15 pkt.
 • Dobry – 20 pkt.
 • Plus dobry – 25 pkt.
 • Bardzo dobry – 30 pkt.

Możliwe są 2 dodatkowe podejścia do każdego kolokwium cząstkowego, przy czym każdy dodatkowy termin skutkuje odjęciem 1 punktu od punktacji końcowej.

 

 1. Aktywność studenta (opcjonalnie)
 • aktywność na zajęciach – możliwość uzyskania 1 pkt. na każdych zajęciach.
 • zaangażowanie w działalność koła naukowego 3 pkt.
 • realizacja zadania do wykonania 0 – 2 pkt.

 

Obowiązuje następująca skala ocen:

00 – 42 pkt. = niedostateczny

43 – 49 pkt. = dostateczny

50 – 56 pkt. = plus dostateczny

57 – 63 pkt. = dobry

64 – 70 pkt. = plus dobry

71 i więcej  = bardzo dobry