Treści programowe

Diagnostyka i Przygotowanie Motoryczne

USM, Rok I sem. 1

 1. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE
 1. FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEM (FMS) SYSTEM OCENY FUNKCJONALNEJ
  Ocena motoryczna oparta o koncepcję FMS. Podstawowe wzorce ruchowe (głęboki przysiad, przeniesienie nogi nad poprzeczką, przysiad w wykroku, ruchomość obręczy barkowej, aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, stabilność tułowia, stabilność rotacyjna tułowia. Testy uzupełniające. Instrukcje wykonania poszczególnych testów FMS. Cel, wskazówki dla testującego, zastosowanie, punktacja oraz kryteria oceny FMS.
 1. FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (FMS)PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
  Ocena podstawowych wzorców ruchowych, identyfikacja ograniczeń funkcjonalnych (stabilność, mobilność), asymetrii ciała, bólu – zajęcia praktyczne. Interpretacja wyniku końcowego uzyskanego w teście FMS.
 1. PROPRIOCEPCJA I JEJ ZNACZENIE W PRZYGOTOWANIU MOTORYCZNYM
  Znaczenie propriocepcji i jej doskonalenie w treningu sportowym. Czucie pozycji stawu (JPS), kinestezja, czucie siły mięśniowej. Receptory propriocepcji. Trening propriocepcji, jako elementy profilaktyki urazów w sporcie. Zasady planowania.
 1. TRENING FUNKCJONALNY W PRZYGOTOWANIU MOTORYCZNYM
  Koncepcja powstania, zasady i cele treningu funkcjonalnego. Siedem ogniw treningu funkcjonalnego. Stabilizacja centralna. Zasady planowania.
 1. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE I
 1. TRENING FUNKCJONALNY I MOŻLIWOŚCI JEGO WYKORZYSTANIA W SZKOLENIU SPORTOWYM
  Interpretacja przeprowadzonej oceny funkcjonalnej oraz identyfikacja tzw. „słabych ogniw” łańcucha kinematycznego. Przykładowy zestaw ćwiczeń w oparciu o wynik FMS uzyskany w próbie głębokiego przysiadu.
 1. TRENING FUNKCJONALNY I MOŻLIWOŚCI JEGO WYKORZYSTANIA W SZKOLENIU SPORTOWYM
  Interpretacja przeprowadzonej oceny funkcjonalnej oraz identyfikacja tzw. „słabych ogniw” łańcucha kinematycznego. Przykłady ćwiczeń ukierunkowanych na eliminacje deficytów zdiagnozowanych testem FMS na podstawie następujących prób: przeniesienie nogi nad poprzeczką, przysiad w wykroku, ruchomość obręczy barkowej.
 1. TRENING FUNKCJONALNY I MOŻLIWOŚCI JEGO WYKORZYSTANIA W SZKOLENIU SPORTOWYM
  Przykłady ćwiczeń ukierunkowanych na eliminacje deficytów zdiagnozowanych testem FMS na podstawie następujących prób: aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, stabilność tułowia, stabilność rotacyjna tułowia.
 1. KSZTAŁTOWANIE KOORDYNACYJNEGO POTENCJAŁU MOTORYCZNEGO CZŁOWIEKA
  Założenia kształtowania koordynacyjnych zdolności motorycznych. Specyfika    prowadzenia treningu ukierunkowanego na kształtowanie koordynacyjnego obszaru motoryczności. Tworzenie programów ćwiczeń koordynacyjnych. Prezentacja ćwiczeń z wykorzystaniem współczesnego sprzętu.
 1. PREZENTACJA ZESTAWU ĆWICZEŃ UKIERUNKOWANYCH NA KSZTAŁTOWANIE KOORDYNACYJNEGO POTENCJAŁU     MOTORYCZNEGO CZŁOWIEKA
  Kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych w zależności od dyscypliny sportu. Wykorzystanie profesjonalnego sprzętu w treningu koordynacji ruchowej.
 1. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE II
 1. PODSUMOWANIE, UZUPEŁNIANIE ZALICZEŃ

 

Literatura

 1. Boyle M. Advances in Functional Training. Training Techniques for Coaches, Personal Trainers and Athletes. Lotus Publishing, 2010.
 2. Boyle M. Functional Training for Sport. Human Kinetics, 2004.
 3. Brown L. E., Ferrigno V. A. Training for Speed, Agility, and Quickness. Human Kinetics, 2005.
 4. Cook G., Burton L., Kiesel K., Rose G., Bryant Movement. Functional movement system. Screening, Assessment, Corrective Strategies. On target Publications, 2010.
 5. Firlus R., Stuła A. Niemiecki system kształcenia i selekcji młodzieży uzdolnionej do gry w piłkę nożną, Opole, wydanie 1, 2008.
 6. Foran B. (Editor). High-Performance Sports Conditioning. Human Kinetics, 2001.
 7. Juras G. Słomka K. Górska K. (red.) Sporty śnieżne. Wybrane aspekty przygotowania motorycznego i aktualna tematyka badawcza. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, 2012.
 8. Lephart S. M., Fu F. H. (Editors) Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability. Human Kinetics, 2000.
 9. Raczek J., Mynarski W., Ljach W. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2002.
 10. Reiman M.P., Manske R.C. Functional Testing in Human Performance. 139 tests for sport, fitness, and occupational settings. Human Kinetics, 2009.
 11. Riemann BL., Lephart SM. The sensorimotor system, part I: The Physiologic Basis of Functional Joint Stability. Journal of Athletic Training. 2002, 37(1): 71-79.
 12. Riemann B. L., Lephart SM. The Sensorimotor System, part II: The Role of Proprioception in Motor Control and Functional Joint Stability. Journal of Athletic Training. 2002, 37(1): 80-84.
 13. Talaga J. Piłka nożna Sprawność fizyczna specjalna Testy. Zysk i s-ka, 2006.
 14. Verstegen M, Williams P. Core performance. The revolutionary workout program to transform your body and your life. Rodale USA, 2004.
 15. Wnorowski K., Skrobecki J. 2000: Teoretyczno-metodyczne podstawy kontroli motoryczności siatkarek i siatkarzy. Rocznik naukowy, AWF Gdańsk, tom IX, s. 53-78.
 16. functionalmovement.com
 17. optojump.com
 18. Zając A., Wilk., Poprzęcki S., Bacik B., Rzepka R., Mikołajec K., Nowak K. Współczesny trening siły mięśniowej. Wydanie drugie uzupełnione. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2010.