Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia:

  • obecność na zajęciach – dopuszczalne są maksymalnie TRZY (3) nieobecności,
  • oddanie wszystkich prac zaliczeniowych,
  • napisanie kolokwium obejmującego całą tematykę zajęć na ocenę minimum 3,0 (tzn. 12pkt);                                  lub uzyskanie z kolokwium cząstkowych średnią ocenę minimum 3,0.

Na zajęciach student ma obowiązek przychodzić przygotowany do zajęć – nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem „-” co traktowane jest jak nieobecność na zajęciach.

 

BONUS

Na zajęciach studenci mogą uzyskać „+” za aktywność lub za przedstawienie zagadnień związanych z tematyką ćwiczeń.

Od momentu uzyskania zaliczenia każdy plus podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia.

 

ZWOLNIENIE Z EGZAMINU

W przypadku, gdy student uzyska minimum ocenę 4,5 z zaliczenia ćwiczeń otrzymuje możliwość                          zwolnienia z egzaminu.

 

Odrobienie zajęć: 

Prawo do odrobienia tematu zajęć przysługuje Studentowi, który posiada zwolnienie lekarskie lub odpowiednie usprawiedliwienie swojej nieobecności (zgodnie z Regulaminem Studiów).

Powyższy dokument należy przedstawić Prowadzącemu przedmiot na kolejnych zajęciach, na których Student        jest obecny. Kolokwia śródsemestralne nie podlegają odrobieniu, gdyż nie stanowią tematu zajęć.

 

Odrobienie zajęć to weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w formie pisemnej odpowiedzi na jedno pytanie z realizowanego podczas nieobecności Studenta tematu zajęć. W tym celu Student zgłasza się na godziny konsultacyjne Pracowników Zakładu.

Możliwość odrobienia przysługuje do czasu zakończenia zajęć semestralnych, przy czym jeden temat zajęć można odrabiać JEDEN raz.

 

Pisemne zaliczenie przedmiotu:

Pisemna forma jednego z warunków zaliczenia (kolokwium) odbywa się podczas ostatnich zajęć w semestrze. Natomiast termin zaliczenia poprawkowego ustala się w okresie sesji poprawkowej wspólnie dla wszystkich grup.