Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia:

  • pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego,
  • obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów
    (maksymalnie 2 nieobecności, wszystkie nieobecności należy odrobić),
  • wymóg obecności dla studentów z statusem IOS/IPPS ustalany jest indywidualnie z prowadzącym
    lub koordynatorem przedmiotu zgodnie z wymogami odpowiednich regulaminów trybu studiowania.