Treści programowe

Program zajęć z Biomechaniki Stosowanej dla kierunku Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie

Ćwiczenia

 1. Cel i zadania Biomechaniki. Podstawowe prawa i wielkości fizyczne w biomechanice.

Analiza pozycji ciała

 1. Definicja pozycji ciała:
  a. geometria pozycji: opis osi i płaszczyzn, lokalny i globalny układ odniesienia,
  b. rodzaje pozycji (zwisy, podpory),
  c. pozycja ciała w lokalnym i globalnym układzie odniesienia,
  d. pary i łańcuchy kinematyczne, ruchomość a ruchliwość stawu.
 2. Czynniki warunkujące zachowanie pozycji ciała – układ lokalny:
  a. dźwignie,
  b. siły (anatomiczne, fizjologiczne i mechaniczne warunki przejawiania siły mięśniowej),
  c. momenty sił,
  d. stabilizacja stawów.
 3. Czynniki warunkujące zachowanie pozycji ciała – układ globalny:
  a. ogólny środek ciężkości (OSC) ciała i środki ciężkości (SC),
  b. równowaga a stabilność,
  c. rodzaje równowagi.
 4. Obciążenia w warunkach statyki:
  a. rodzaje obciążeń narządu ruchu.
  b. wyznaczanie obciążeń względem osi stawów.
 5. Obciążenia:
  a. rodzaje pracy mięśniowej w statyce,
  b. siły i momenty sił mięśniowych.

Analiza ruchu

 1. Zaliczenie cząstkowe nr 1 + Obserwacja ruchu:
  a. geometria ruchu,
  b. sekwencje ruchu,
  c. podział ruchu na fazy,
  d. struktura przestrzenno-fazowa,
  e. inne cechy ruchu.
  Kryteria podziału ruchu na fazy:
  a. położenie OSC ciała,
  b. kąty w stawach,
  c. kontakt oraz brak kontaktu z podłożem.
 2. Charakterystyki kinematyczne ruchu:
  a. kinematografia biomechaniczna i inne,
  b. kinematyka ruchu:
  • kinogram,
  parametry kinematyczne – prędkość i przyspieszenie chwilowe, średnie, liniowe i kątowe,
  • związki między parametrami.
 3. Charakterystyki kinetyczne ruchu:
  a. siły i momenty sił zewnętrznych,
  b. popędy sił zewnętrznych, zasada zachowania pędu i popędu.
 4. Obciążenia w warunkach dynamicznych:
  a. rodzaje obciążeń dynamicznych,
  b. rodzaje pracy mięśniowej w ruchu.

Analiza ćwiczenia

 1. Zaliczenie cząstkowe nr 2 + Analiza pozycji początkowej (wyjściowej).
 2. Analiza ćwiczenia dynamicznego.
 3. Kolokwium zaliczeniowe.

 

 

Literatura podstawowa

1. Bober T. Biomechanika. Wybrane zagadnienia. wyd. III. i IV. AWF Wrocław, 1986, 1993
2. Bober T. Biomechanika chodu i biegu., Studia i Monografie, AWF Wrocław, 1986
3. Doński D. Biomechanika ćwiczeń fizycznych., Sport i Turystyka, Warszawa, 1963
4. Fidelus K. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. AWF Warszawa, 1983
5. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna. PZWL Warszawa, 2004
6. Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF Wrocław, 2003
7. Król H. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF Katowice, 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Ruchlewicz T., Tworzydło M. Wybrane zagadnienia biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Kraków, 1976
 2. Buśko K., Musiał W. Instrukcje do ćwiczeń z biomechaniki. AWF Warszawa, 1988
 3. Bober T., Zawadzki J. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. wyd. II, AWF Wrocław, 1986
 4. Fidelus K. Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Warszawa, 1977
 5. Fidelus K. i wsp., Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF Warszawa, 1996
 6. Meinel K, Motoryczność ludzka. Sport i Turystyka, Warszawa, 1967
 7. Król H., Biomechaniczne aspekty ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF Katowice, 2016