Warunki zaliczenia

 

Warunki uzyskania zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w ćwiczeniach oraz w dyskusji na przedstawione tematy, a przede wszystkim ocena przedstawionego artykułu.

 

Ocena przygotowania i sposób prezentacji wybranego artykułu naukowego z zakresu biomechaniki sportu. Ocenie podlegają:
– przygotowanie prezentacji,
– sposób prezentacji,
– streszczenie poszczególnych podrozdziałów (wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusja)
– udział w dyskusji innych prelegentów.

 

Student powinien w odniesieniu do prezentowanego artykułu:

1. umieć wskazać na kryteria oceny badanej czynności ruchowej,
2. znać stosowaną terminologię i metody badań, obróbki statystycznej uzyskanych wyników,
3. prawidłowo użyć właściwe procedury statystycznych
4. prawidłowo zinterpretować przedstawione wyniki,
5. wzbogacić dyskusję o swoje doświadczenia lub przemyślenia.

 

Ocena
dst – prawidłowo wykonano 1 z 5 punktów,
plus dst – dobrze zrealizowano jedynie 2 z 5 punktów,
db – brak 2 z 5 podlegających ocenie punktów,
plus db – jeden z punktów nie został zrealizowany,
bdb – w referacie zawarto wszystkie punkty.