Warunki zaliczenia

 

Warunki uzyskania zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest czynny udział w ćwiczeniach oraz w dyskusji na przedstawione tematy, a przede wszystkim ocena przedstawionego referatu.

 

Ocena przygotowania i sposób prezentacji referatu na temat przeprowadzania wirtualnego pomiaru lub oceny techniki wybranej dyscypliny/konkurencji sportowej. Ocenie podlegają:

1. przyjęte kryteria skuteczności techniki,
2. wykorzystanie właściwych metod pomiarowych (oceny),
3. użycie właściwych procedur statystycznych,
4. prawidłowa interpretacja wyników,
5. wykorzystanie dostępnej literatury przedmiotu.

 

Ocena
dst – prawidłowo wykonano 1 z 5 punktów,
plus dst – dobrze zrealizowano jedynie 2 z 5 punktów,
db – brak 2 z 5 podlegających ocenie punktów,
plus db – jeden z punktów nie został zrealizowany,
bdb – w referacie zawarto wszystkie punkty.