Treści programowe

Wykład 

1. Przedmiot, cel i zadania biomechaniki i ergonomii.

2. Modelowanie, rodzaje modeli. Modelowanie a rzeczywistość – wady i zalety.

3-4. Sposoby opisywania pozycji i uzyskiwania informacji o ruchu.

5. Analiza pozycji

6. Sposób wykonania ruchu – technika ruchu.

7-8. Zasady biomechaniczne.

9. Strukturalne właściwości biernego aparatu ruchu.

10. Strukturalne i funkcjonalne właściwości czynnego aparatu ruchu.

11. Analiza ruchu.

12-13. Informacyjne czynniki warunkujące rezultat ruchowy – koordynacja ruchu.

 

 

Ćwiczenia

1. Wstęp do biomechaniki i ergonomii. Podstawowe prawa i wielkości fizyczne.

Analiza pozycji ciała

2. Definicja pozycji ciała:
a. geometria pozycji: opis osi i płaszczyzn, lokalny i globalny układ odniesienia,
b. rodzaje pozycji (zwisy, podpory),
c. ułożenie ogniw względem siebie i osobnika w przestrzeni,
d. pary i łańcuchy kinematyczne, ruchomość a ruchliwość stawu.

3. Czynniki warunkujące zachowanie pozycji ciała – układ lokalny:
a. dźwignie,
b. siły (anatomiczne, fizjologiczne i mechaniczne warunki przejawiania siły mięśniowej),
c. momenty sił,
d. stabilizacja stawów.

4. Czynniki warunkujące zachowanie pozycji ciała – układ globalny:
a. ogólny środek ciężkości (OSC) ciała – metody bezpośrednie,
b. równowaga a stabilność,
c. rodzaje równowagi.

5. Obciążenia – obliczanie obciążeń w stawach: obliczenie położenia środków ciężkości części ciała                            (metody pośrednie wyznaczania OSC).

6. Obciążenia:
a. pomiar momentów sił,
b. rodzaje pracy mięśniowej w statyce.

7. Zaliczenie cząstkowe (zajęcia od 1 do 6).
    Analiza pozycji początkowej (wyjściowej).

Analiza ruchu

8. Obserwacja:
a. geometria ruchu,
b. sekwencje ruchu,
c. podział ruchu na fazy,
d. struktura przestrzenno-fazowa,
e. inne cechy ruchu.
Kryteria podziału ruchu na fazy:
a. położenie OSC ciała,
b. kąty w stawach,
c. kontakt oraz brak kontaktu z podłożem.

9. Świetlne sposoby rejestracji ruchu – fotokinemetria:
a. kinematografia biomechaniczna i inne,
b. kinematyka ruchu:
• kinogram,
• parametry kinematyczne – prędkość i przyspieszenie chwilowe, średnie, liniowe i kątowe,
• związki między parametrami.

10. Siły, momenty i popędy sił zewnętrznych.

11. Siły, momenty i popędy sił mięśniowych.

12. Zaliczenie cząstkowe (zajęcia od 8 do 11).
      Analiza ćwiczenia dynamicznego.

13. Zaliczenie (całość).

 

Literatura podstawowa:

 1. Bober T. Biomechanika. Wybrane zagadnienia. wyd. III. i IV. AWF Wrocław, 1986, 1993
 2. Bober T. Biomechanika chodu i biegu., Studia i Monografie, AWF Wrocław, 1986
 3. Doński D. Biomechanika ćwiczeń fizycznych., Sport i Turystyka, Warszawa, 1963
 4. Fidelus K. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. AWF Warszawa, 1983
 5. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna. PZWL Warszawa, 2004
 6. Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF Wrocław, 2003
 7. Wykowska M. Ergonomia jako nauka stosowana, AGH Kraków, 2009
 8. Król H. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF Katowice, 2003

Literatura uzupełniająca:

 1. Ruchlewicz T., Tworzydło M. Wybrane zagadnienia biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Kraków, 1976
 2. Buśko K., Musiał W. Instrukcje do ćwiczeń z biomechaniki. AWF Warszawa, 1988
 3. Bober T., Zawadzki J. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. wyd. II, AWF Wrocław, 1986
 4. Fidelus K. Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Warszawa, 1977
 5. Fidelus K. i wsp., Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF Warszawa, 1996
 6. Meinel K, Motoryczność ludzka. Sport i Turystyka, Warszawa, 1967
 7. Król H., Biomechaniczne aspekty ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF Katowice, 2016