Antropomotoryka

Cele i zadania przedmiotu:

  1. Systematyzacja, integracja i uogólnienie wiedzy o istocie oraz właściwościach motoryczności człowieka.
  2. Zaznajomienie studentów z wewnętrznymi uwarunkowaniami oraz zewnętrznymi przejawami motoryczności człowieka.
  3. Wyjaśnienie istoty procesu sterowania i regulacji ruchów jako podstawy uczenia się i nauczania czynności motorycznych.
  4. Analizowanie rozwoju motorycznego i możliwości jego skutecznej stymulacji w procesie wychowania fizycznego i treningu sportowego.
  5. Prezentacja aplikacyjnych aspektów wiedzy z zakresu motoryczności człowieka.

Zagadnienia egzaminacyjne:

  1. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała (w tym m.in. podłoże neurofizjologiczne, mechanizmy, uwarunkowania, rozwój w ontogenezie, znaczenie w życiu codziennym i sporcie, koordynacja utrzymywania równowagi i wykonywania ruchu dowolnego).
  2. Charakterystyka podstawowych zasad i mechanizmów umożliwiających kontrolę ruchów człowieka (m.in. podłoże neurofizjologiczne, pętla/pierścień ruchowy, znaczenie sprzężenia zwrotnego, modele kontroli, hipoteza Hessa, poziomy koordynacji Bernsteina).
  3. Omówienie podstaw procesu uczenia motorycznego (m.in. podstawowe pojęcia, uczenie a pamięć, podłoże neurofizjologiczne, etapy i fazy uczenia, modele uczenia, pojęcie nawyku ruchowego, rodzaje nawyków, efektywność uczenia motorycznego).
  4. Współczesna interpretacja sprawności fizycznej (m.in. podłoże teoretyczne, koncepcja Rensona i wsp., koncepcja H-RF, uwarunkowania, pomiar, aktywność fizyczna a BDNF, przyczyny i skutki zmiany paradygmatu).