Treści programowe

Ćwiczenia

 1. Cele i zadania przedmiotu. Wprowadzenie do oceny funkcji motorycznych człowieka.
 2. Metody diagnostyki funkcjonalnej aparatu ruchu.
 3. Błędy diagnostyczne w ocenie sprawności motorycznej.
 4. Planowanie i tworzenie projektu testu diagnostycznego.
 5. Przeprowadzenie testu diagnostycznego zgodnie z przyjętym projektem.
 6. Weryfikacja trafności testu diagnostycznego i analiza błędów pomiarowych.
 7. Analiza wybranych parametrów i zasady ich interpretacji. Normalizacja danych.
 8. Interpretacja wybranych parametrów w świetle wiedzy literaturowej.
 9. Podsumowanie procesu dydaktycznego. Zaliczenie testowe.

 

Literatura podstawowa

 1. Biomechanika chodu i biegu. T. Bober, Studia i Monografie, AWF Wrocław, 1986
 2. Biomechanika kliniczna. J. Błaszczyk, PZWL Warszawa, 2004
 3. Biomechanika układu ruchu człowieka. T. Bober, J. Zawadzki, AWF Wrocław, 2003
 4. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. H. Król, AWF Katowice, 2003
 5. Cechy ruchu – charakterystyka i możliwości parametryzacji. H. Król, W. Mynarski, AWF Katowice, 2005

 

 Literatura uzupełniająca

 1. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. T. Bober, J. Zawadzki wyd. II, AWF Wrocław, 1986
 2. ABC EMG – Praktyczne wprowadzenie do elektromiografii kinezjologicznej. P. Konrad, Technomex, 2011