Treści programowe

Wykłady

Prąd elektryczny, podstawy teorii obwodów. Właściwości mechaniczne i elektryczne tkanek. Własności mechaniczne mięśnia. Przewodnictwo impulsów nerwowych. Potencjał czynnościowy. Stymulacja elektryczna nerwów obwodowych i mięśni. Stymulacja magnetyczna ośrodkowego układu nerwowego. Pole elektryczne i magnetyczne w fizykoterapii. Podstawy diagnostyki obrazowej (ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Zasady bezpieczeństwa stosowania różnych form energii w diagnostyce i terapii. Modelowanie, rodzaje modeli, modele matematyczne w naukach biologicznych. Podstawy cybernetyki – sterowanie i regulacja na przykładzie procesów fizjologicznych. Termodynamika – pojęcia podstawowe, wzajemne relacje między energią, pracą i ciepłem układów fizycznych.

Ćwiczenia

1-2 Zastosowanie praktyczne praw i wielkości mechanicznych w kinematyce i dynamice punktu materialnego.

3-4 Promieniowanie elektromagnetyczne. Źródła promieniowanie oraz efekty termiczne i nietermiczne fal elektromagentycznych. Promieniowanie jonizujące i rentgenowskie. Termokinetyka – transport ciepła i straty cieplne.

5-6 Drgania, fale i dźwięki – parametry, klasyfikacja, rodzaje. Lokalizacja dźwięków, percepcja wysokości, głośności, proces przetwarzania dźwięków. Wpływ ultra i infradźwięków na organizm człowieka. Zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu fal mechanicznych.

7-8 Odkształcenia tkanek – rozciąganie, ściskanie, skręcanie, zginanie, naprężenia i prawo Hooke’a. Złamania kości. Próby wytrzymałościowe. Dostosowanie biernego układu ruchu do przenoszenia obciążeń.

9-10 Elektryczność i magnetyzm – parametry, podstawowe twierdzenia i zjawiska. Prąd elektryczny – natężenie, napięcie, opór, praca i moc. Obwody prądu stałego i przemiennego.

11 Przewodnictwo jonowe. Modele elektryczne komórki. Przepływ prądu przez organizmy żywe. Charakterystyki elektryczne tkanek. Elektroterapia. Zastosowanie praktyczne wiedzy z zakresu elektryczności.

12 Podstawy mechaniki płynów. Gaz doskonały i rzeczywisty. Prawa Archimedesa, Pascala i Bernouliego.

13 Zaliczenie.

Literatura podstawowa
1 Jaroszyk F. (red.) (2001) Biofizyka. PZWL, Warszawa
2 Miękisz S. Hendrich A (red.) (1998) Wybrane zagadnienia z biofizyki. Wyd. VOLUMED

Literatura uzupełniająca
1 Resnick R., Halliday D. (1994) Fizyka. PWN, Warszawa
2 Ernst K. (1992) Fizyka sportu. PWN, Warszawa
3 Kane J. W., Sternheim M. M. (1988) Fizyka dla przyrodników. PWN, Warszawa