Warunki zaliczenia

Warunki uzyskania zaliczenia:

  • obecność na zajęciach – dopuszczalne są maksymalnie TRZY nieobecności przy czym dwie z nich należy odrobić (w formie referatu na temat zadany przez osobę prowadzącą zajęcia lub obecność na zajęciach innej grupy, która w tym czasie realizuje zaległy temat).
  • oddanie wszystkich prac, które przewidziała osoba prowadząca zajęcia
  • zaliczenie analiz (analiza statyczna oraz analiza dynamiczna, które należy zdać na zajęciach lub w godzinach konsultacji)
  • uzyskanie z kolokwium cząstkowych średnią ocenę minimum 3,0 lub napisanie kolokwium obejmującego całą tematykę zajęć na minimum 3,0

Na zajęciach student ma obowiązek przychodzić przygotowany do zajęć – nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem „-” co traktowane jest jak nieobecność na zajęciach.

 

BONUS

Na zajęciach studenci mogą uzyskać „+” za aktywność na zajęciach lub za przedstawienie zagadnień związanych z tematyką zajęć. Każdy plus po uzyskaniu oceny minimum 3,0 i spełnieniu wszystkich powyższych warunków podnosi o 0,5 ocenę końcową.

 

ZWOLNIENIE Z EGZAMINU

W przypadku, gdy student uzyskuje minimum 4,5 z zaliczenia zostaje zwolniony z egzaminu.