Treści programowe

 

Wykłady

1. Przedmiot, cel i zadania biomechaniki.

2. Systematyka metod pozyskiwania informacji o poruszającym się obiekcie i ich krótka charakterystyka:
             a. Obserwacja wzrokowa.
             b. Świetlne sposoby rejestracji ruchu (fotokinemetria).
             c. Bezpośredni pomiar lub zapis wielkości mechanicznych.

3. Podstawowe pojęcia: geometria, struktura i technika ruchu.

4. Opis czynności ruchowych:
             a. Charakterystyki (parametry) poruszającego się obiektu.
             b. Biomechaniczne kryteria skuteczności techniki sportowej.
             c. Deterministyczny model analizy jakościowej jako podstawa charakterystyki ilościowej techniki sportowej.
             d. Biomechaniczne zasady ruchu.

5. Właściwości aparatu ruchowego warunkujące wykonanie czynności sportowej:
             a. Strukturalne własności biernego aparatu ruchu.
             b. Strukturalne własności czynnego aparatu ruchu.
             c. Funkcjonalne własności aparatu ruchu.
             d. Informacyjne czynniki warunkujące rezultat ruchowy – koordynacja ruchów.

6. Analiza czynności ruchowych (sportowych).
             a. Biomechaniczna (ilościowa) analiza rwania klasycznego.
             b. Biomechaniczna (ilościowa) analiza chodu i biegu.
             c. Biomechaniczna (jakościowa) analiza ćwiczeń fizycznych (statycznych i dynamicznych).

 

Ćwiczenia

1. Podstawowe prawa i wielkości mechaniki.

2. Metody bezpośrednie wyznaczania położenia ogólnego środka ciężkości (OSC) ciała człowieka.
             a. Zastosowanie dźwigni jednostronnej do wyznaczania OSC ciała człowieka.
             b. Części ciała jako elementy sztywne i ich środki ciężkości.
             c. Wyznaczanie ciężaru kończyny górnej.

3. Metody pośrednie wyznaczania położenia OSC ciała człowieka.

4. Posturografia.
             a. Pojęcia: równowaga, stabilność (stateczność), pozycja ciała, postawa, pole kontaktu, pole podparcia.
             b. Metody obróbki i analizy sygnału stabilograficznego.

5. Świetlne sposoby rejestracji ruchu (fotokinemetria) – kinematografia, stroboskopia, technika wideo.
             a. Zastosowanie metod filmowo-fotograficznych w biomechanice.
             b. Sposoby obliczania parametrów kinematycznych.

6. Metody obróbki i analizy kinogramu. Sposoby obliczania parametrów kinematycznych.

7. Zaliczenie cząstkowe (zajęcia od 1 do 6).
Warunki przejawiania siły mięśniowej.
             a. Mechanika połączeń stawowych.
             b. Działanie mięśnia na belkę kostną.
             c. Pojęcie kąta ścięgnowo-kostnego i momentu siły mięśni.
             d. Zależność wyzwalanego momentu siły od kąta w stawie.

8. Pomiar momentów sił grup mięśniowych (dynamometria).

9. Metody dynamograficzne do rejestracji sił reakcji.
             a. Dynamogramy wybranych ruchów.
             b. Interpretacja parametrów dynamicznych.

10. Rejestracja aktywności bioelektrycznej (EMG) w pracy statycznej i dynamicznej.

11. Zaliczenie cząstkowe (zajęcia od 7 do 10).
      Analiza ćwiczeń statycznych.

12. Analiza ćwiczeń dynamicznych.

13. Zaliczenie dodatkowe (całość).

 

Literatura podstawowa

1. Bober T. Biomechanika. Wybrane zagadnienia. wyd. III. i IV. AWF Wrocław, 1986, 1993
2. Bober T. Biomechanika chodu i biegu., Studia i Monografie, AWF Wrocław, 1986
3. Doński D. Biomechanika ćwiczeń fizycznych., Sport i Turystyka, Warszawa, 1963
4. FIdelus K. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. AWF Warszawa, 1983
5. Błaszczyk J. Biomechanika kliniczna. PZWL Warszawa, 2004
6. Bober T., Zawadzki J. Biomechanika układu ruchu człowieka. AWF Wrocław, 2003
7. Król H. Kryteria doboru i oceny ćwiczeń doskonalących technikę sportową. AWF Katowice, 2003

Literatura uzupełniająca

1. Ruchlewicz T., Tworzydło M. Wybrane zagadnienia biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Kraków, 1976
2. Buśko K., Musiał W. Instrukcje do ćwiczeń z biomechaniki. AWF Warszawa, 1988
3. Bober T., Zawadzki J. Przewodnik do ćwiczeń z biomechaniki. wyd. II, AWF Wrocław, 1986
4. Fidelus K. Zarys biomechaniki ćwiczeń fizycznych. AWF Warszawa, 1977
5. Fidelus K. i wsp., Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki. AWF Warszawa, 1996
6. Meinel K, Motoryczność ludzka. Sport i Turystyka, Warszawa, 1967