Warunki zaliczenia

 

Warunki uzyskania zaliczenia:

• obecność na zajęciach – dopuszczalne są maksymalnie TRZY nieobecności przy czym                                            DWIE z nich należy odrobić,
• oddanie wszystkich prac zaliczeniowych,
• uzyskanie z kolokwium cząstkowych średnią ocenę minimum 3,0                                                                              lub napisanie kolokwium obejmującego całą tematykę zajęć na minimum 3,0.

Na zajęciach student ma obowiązek przychodzić przygotowany do zajęć – nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem „-” co traktowane jest jak nieobecność na zajęciach.

 

BONUS
Na zajęciach studenci mogą uzyskać „+” za aktywność lub za przedstawienie zagadnień                                          związanych z tematyką zajęć. Od momentu uzyskania zaliczenia każdy plus podnosi o 0,5 ocenę końcową.
 

ZWOLNIENIE Z EGZAMINU
W przypadku, gdy student uzyska minimum 4,5 z zaliczenia zostaje zwolniony z egzaminu.